پارچه نیزا

عامل تعیین کننده کیفیت پارچه میزان گرم وزنی پارچه می باشد که تولیدکنندگان نسبت به مصارف مشتری های خود گرم وزنی های مختلفی را تولید می کنند.در پارچه مبلی هار گرماژ مطلوب420 می باشد. پارچه نبزا با گرماژ 420 یکی از پارچه های با کیفیت بالاس